jquery checkbox > JQUERY

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


회원로그인

JQUERY

jquery checkbox

페이지 정보

작성자 LYJ 작성일10-10-24 15:35 조회10,976회 댓글0건

본문

1. 개수 구하기
$("input[name=chk]:checkbox:checked").length
$("input[name='chk[]']:checked").length

2. 체크 확인
$("#check_all").is(':checked')

3. chk 개수만큼 돌면서 실행
$("input[name=chk]").each(
  function(){
    // 명령어
  }
)

4. each 실행되면서 그 값이 참이면 실행하는 로직
var chk2 = $("input[name='chk2[]']");
var i = 0;
$("input[name='chk1[]']").each(
  function(){
    if(this.checked){
      chk2[i].value = "Y";
    }else{
      chk2[i].value = "N";
    }
    i++;
  }
);

5. 전체선택/전체해제
if($('#checkbox').is(':checked')){
  $('.listCheck').each(function(){
    if($(this).is(':checked')){
      $(this).attr('checked','');
    }else{
      $(this).attr('checked','checked');
    }
  });
}else{
  $('.listCheck').each(function(){
    $(this).attr('checked','');
  });
}

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


그누보드5
Copyright © jsp.pe.kr All rights reserved.
상단으로
모바일 버전으로 보기